You are here:  / Architektura / Wady i zalety TQM

Wady i zalety TQM

Pozytywne i negatywne strony wdrażania TQM w przedsiębiorstwie

Podstawowym celem przedsiębiorstw wdrażających zarządzanie TQM jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku wobec konkurentów. Ponadto przedsiębiorstwa dążą do wykreowania pozytywnego wizerunku wśród konsumentów, wzrostu wydajności organizacji pracy oraz sprawności działania. Przewaga rynkowa jest osiągana dzięki polepszaniu jakości oferowanych produktów oraz usług, co sprzyja większemu zadowoleniu klientów i zapamiętywaniu przez nich określonej marki. Zasada TQM głosi, że jakość powinna być tak dobra i dostosowana do potrzeb klientów, aby móc wywoływać ich zachwyt.

Zalety TQM

Wdrożenie zarządzania TQM ma największy wpływ na wzrost konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. Warto jednak podkreślić, że zjawisko to musi być poprzedzone wieloma zmianami organizacyjnymi oraz silnym i długotrwałym zaangażowaniem kadry zarządzającej, której zadaniem jest nieustanne motywowanie reszty pracowników do dalszego innowacyjnego działania. Wdrożenie TQM wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego monitorowania otoczenia zewnętrznego oraz zmieniających się potrzeb klientów. Pozwala to szybko reagować i dostosowywać się do zmieniającego rynku. TQM bazuje na tak zwanym „spojrzeniu w przyszłość”. Neguje postawy opierające się jedynie na stanie teraźniejszym rynku zbytu. Spojrzenie w przyszłość umożliwia wdrażanie innowacyjnych, nowych produktów lub usług i osiąganiu pozycji lidera na rynku. Pozwala wykazać się pracownikom kreatywnością i odczuwanie zadowolenia z zainwestowanej pracy. Ważną zaletą wdrożenia zarządzania TQM jest zespołowość pracowników. Nie jest to zjawisko, które powstaje „od ręki”. Tworzenie zespołowości stanowi dość czasochłonny proces, wymagający zaangażowania wszystkich pracowników, budowania odpowiedniego przepływu informacji, współpracy oraz „ducha organizacyjnego”.

Należy dodać, że metoda zarządzania TQM opiera się o ideę doskonałej komunikacji z klientem. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu o TQM zapewniają każdemu klientowi indywidualną obsługę. Każdy członek organizacji ma swojego klienta i zna jego wymagania. TQM buduje pozytywne relacje pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Ponadto sprzyja integracji wewnętrznej i lojalności grup pracowników, a przez to wpływa na efektywność pracy i skuteczność zarządzania.

Wszelkie działania w TQM mają na celu pobudzenie zaangażowania pracowników
w prowadzone projekty i przedsięwzięcia. Dzięki temu kadra zarządcza część obowiązków może delegować na niższe szczeble. Chodzi o wzbudzenie długookresowego zaangażowania oraz swobodne działania poprzez sterowanie, a nie kontrolowanie.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadą zarządzania TQM polega na nieustannym doskonaleniu funkcjonowania jednostki.[1]

Wady TQM

Największym zagrożeniem systemu zarządzania TQM jest spadek lub brak zaangażowania kierownictwa. Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest niezrozumienie problematyki procesu ulepszania jakości. Entuzjazm i zaangażowanie przychodzą stosunkowo łatwo tylko na początku procesu wdrażania systemu i przeprowadzaniu zmian. Wraz z upływem czasu entuzjazm powszednieje, a zaangażowanie ogranicza się jedynie do standardowych, wyuczonych gestów
i zachowań, które stają się rutynowe. Kolejnym negatywnym zjawiskiem podczas wdrażania TQM jest brak wizji oraz planów. Poczucie konieczności przemiany jest tak dominujące,
że kierownictwo nie koncentruje się na określaniu jej celów, wizji i planów. Zazwyczaj powodem jest oszczędność czasu, co jednak w przyszłości może się okazać niekorzystne. Kadra zarządcza narzuca w takiej sytuacji swoje plany i poglądy reszcie pracowników, nie tracą czasu na bliższe zapoznanie
z problemem i planowanymi przekształceniami i zmianami.

Problemem towarzyszącym wdrażaniu TQM jest także zjawisko „szybkiego załatwiania problemów”. Do jego narzędzi można zaliczyć: tworzenie kół jakości, programy troski o klienta oraz proces upoważniania pracowników. Realizacja tych metod jest dość krótka, co pozwala na szybkie odczuwanie satysfakcji z wyników ich wdrażania. Warunkiem skuteczności tych metod jest wcześniejsze stworzenie odpowiedniej atmosfery w przedsiębiorstwie oraz dokonanie odpowiednich zmian kulturowych. Bez tego wprowadzanie wyżej wymienionych elementów nie ma większego sensu.

W praktyce TQM często ma miejsce także zjawisko ograniczania pracy nad jakością w podmiocie do działu jakości. Niemniej jednak sukces jednostki i wzrost jakości wewnątrz przedsiębiorstwa oraz oferowanych dóbr i usług nie jest możliwy bez zaangażowania
w zmiany i pracę wszystkich pracowników.

Wadą wdrożenia TQM może być także satysfakcja z zadowolenia klientów. Zazwyczaj
w przedsiębiorstwach za sukces przedsięwzięć uważa się uzyskiwanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów. Nie powinno się jednak bazować tylko na bieżących potrzebach konsumentów, lecz także na wyzwaniach przyszłości. Częstym problemem jest także zinstytucjonalizowane zarządzanie przez jakość. Zasady zarządzania TQM opierają się na idei równomiernego rozkładania odpowiedzialności za wdrażane przedsięwzięcia. Nie można obarczać całą odpowiedzialnością wyłącznie jednej jednostki. Określając problem jednym zdaniem można powiedzieć,
że odpowiedzialność powinna być wspólna. W wielu organizacjach niestety większość odpowiedzialności spoczywa na jednej, określonej jednostce.

Wiele z procesów zarządzania TQM jest niemierzalna w zadowalającym poziomie, co często przysparza wielu problemów dotyczących badania różnych zjawisk. Ponadto trudno jest stworzyć jednorodną metodę pomiaru w stosunku do różnorodnych przedsiębiorstw. Najpowszechniejszym sposobem pomiaru jest badanie kosztów jakości. Metoda ta nie jest jednak skuteczna do pomiaru całego procesu. Każda jednostka powinna wprowadzić własne sposoby pomiaru osiąganych rezultatów.

Wdrożenie zarządzania TQM w przedsiębiorstwie może odnieść zarówno pozytywne, jak
i negatywne skutki. Najważniejsze jest silne oraz długookresowe zaangażowanie kadry zarządczej
w realizowane przedsięwzięcia oraz „zarażanie” swoim zapałem pozostałych pracowników. Odpowiednie przygotowanie zespołu przed wprowadzeniem zarzadzania TQM może zaowocować osiągnięciem silnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Z pewnością jest to metoda nastawiona nie tyle na jakość teraźniejszą, ile na jakość przyszłą.[2]

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: