You are here:  / Podatki

Podatki

 • Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka
  Oct 22 2020

  Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka

  Analiza wskaźnikowa ukazuje ryzyko finansowe Analiza wskaźnikowa jest niezbędna przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikającej ze sprawozdania finansowego. Wyróżnia się wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności działania. Analiza wskaźnikowa służy ocenie ryzyka funkcjonowania określonego podmiotu gospodarczego. Problematyczne w oszacowaniu jest ryzyko, które występuje już dziś ale nie wywiera jeszcze na tyle…

  Read more
 • Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym
  Oct 22 2020

  Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym

  Niniejszy artykuł opisuje zewnętrzne metody zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym. Zewnętrzne zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym polega na jego przeniesieniu na inne podmioty za określoną opłatą. Do najbardziej popularnych metod zabezpieczania przez ryzykiem walutowym należą: dyskonto weksli, factoring, forfaiting, zabezpieczenie finansowe, kontrakty forward, kontrakty futures, opcje walutowe oraz swapy walutowe.…

  Read more
 • Uczelnie wyższe wobec globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Uczelnie wyższe wobec globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego W dobie rozwoju zaawansowanej technologii dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często społeczeństwem wiedzy. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem na szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można również spotkać się z powstawaniem w XXI wieku gospodarki wiedzy. Takim terminem określa się gospodarkę, w której dominują usługi oraz produkty, których wartość…

  Read more
 • Rejestracja spółki z o.o. przez Internet
  Oct 22 2020

  Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

  Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w ciągu 24 godzin. Zakładanie spółki z o.o. on-line Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła wraz z 1 tycznia 2012 roku możliwość rejestracji spółek z o.o. przez Internet. Nowelizacja zakładała czas rejestracji…

  Read more
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego

  Społeczeństwo informacyjne Już od drugiej połowy XX wieku obserwuje się na świecie oraz w Polsce powstawanie społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym czynnikiem warunkującym kształtowanie takiego społeczeństwa jest dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych. Telefonie komórkowe, sieć Internet oraz wszelkiego rodzaju sprzęt do przekazywania danych stają się powszechnie wykorzystywane na szeroką skalę, co eliminuje problem…

  Read more
 • Uczelnie wyższe wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Uczelnie wyższe wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego a jakość edukacji w szkołach wyższych W dobie rozwoju zaawansowanej technologii w Polsce dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często także społeczeństwem wiedzy. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem na szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można również spotkać się z powstawaniem gospodarki wiedzy. Takim terminem określa się gospodarkę, w której…

  Read more
 • Większy popyt na pracę przed świętami
  Oct 22 2020

  Większy popyt na pracę przed świętami

  Jak wynika z raportu agencji zatrudnienia, w tym sezonie przedświątecznym rośnie popyt na pracę tymczasową wśród sklepów, hipermatketów oraz pozostałych dostawców. Największy popyt jest zgłaszany na przełomie listopada oraz grudnia. Wzrost popytu na pracę zawdzięczamy okresowi przed Mikołajkami. Gdzie najłatwiej znaleźć pracę tymczasową przez świętami BN? Największe zapotrzebowanie na pracę…

  Read more
 • Kontrola restrukturyzacji w podmiotach powiązanych
  Oct 22 2020

  Kontrola restrukturyzacji w podmiotach powiązanych

  Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą mogły badać zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Możliwość kontroli przez organy skarbowe restrukturyzacji działalności firm, wprowadzają wchodzące dzisiaj w życie dwa rozporządzenia nowelizujące przepisy dotyczące sposobu i trybu…

  Read more
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
  Oct 22 2020

  Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

  Zmiana staje się w dzisiejszych czasach jednym z najbardziej istotnych tematów zarządzania, a umiejętność kierowania zmianami często warunkuje sukces przedsiębiorstwa. Powaga, z jaką traktuje się zarządzanie zmianami w organizacji jest czymś nowym nie tylko na płaszczyźnie praktycznej, lecz również w samej teorii. Zagadnienie zmiany nie było wcześniej postrzegane jako kwestia…

  Read more
 • Konto osobiste – pierwszy produkt Alior Sync
  Oct 22 2020

  Konto osobiste – pierwszy produkt Alior Sync

  Alior Sync rozpoczął swoją rewolucję od konta osobistego, które zapoczątkowało erę bankowości internetowej. Na tle konkurentów wyróżnia się ono niezwykłą innowacyjną funkcjonalnością. Alior Sync wprowadził takie nowości jak obsługa poprzez Wirtualne Biuro, możliwość dokonywania przelewów z Facebooka, zwrot aż 5% płatności dokonanych w Internecie oraz możliwość wysyłania za darmo do…

  Read more
 • Alior Sync – bank współpracujący z Klientem
  Oct 22 2020

  Alior Sync – bank współpracujący z Klientem

  Alior Sync – nowa generacja na zasadach TQM Jednym z ważniejszych celów Alior Sync jest dostarczanie najnowszych rozwiązań technicznych dla wymagających klientów bankowości elektronicznej. W celu nieustannego zwiększania jakości bank czynnie współpracuje z Klientami. Alior Sync to pierwszy Bank w Polsce, w którym Klienci mają faktyczny wpływ na jego ofertę.…

  Read more
 • Wady i zalety TQM
  Oct 22 2020

  Wady i zalety TQM

  Pozytywne i negatywne strony wdrażania TQM w przedsiębiorstwie Podstawowym celem przedsiębiorstw wdrażających zarządzanie TQM jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku wobec konkurentów. Ponadto przedsiębiorstwa dążą do wykreowania pozytywnego wizerunku wśród konsumentów, wzrostu wydajności organizacji pracy oraz sprawności działania. Przewaga rynkowa jest osiągana dzięki polepszaniu jakości oferowanych produktów oraz usług, co…

  Read more
 • Rodzaje spółek w Polsce
  Oct 22 2020

  Rodzaje spółek w Polsce

  W Polsce można spotkać się z podziałem spółek na osobowe oraz kapitałowe. Tworzą one szerszą grupę spółek handlowych, poza która znajduje się jedynie spółka cywilna. Spółka cywilna jako jedyna jest regulowana przez kodeks cywilny. Spółki handlowe podlegają regulacjom kodeksu spółek handlowych. Rodzaje spółek w Polsce W Polsce można się spotkać…

  Read more
 • Operacje gospodarcze
  Oct 22 2020

  Operacje gospodarcze

  Termin „zdarzenie gospodarcze” nie jest tożsamy z „operacją gospodarczą„, będącą punktem zainteresowania rachunkowości. Mianem operacji gospodarczych określa się te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone wartościowo i wywołują zmiany w stanie majątkowym przedsiębiorstwa, jego aktywach i pasywach. Zdarzenia gospodarcze muszą być wyrażone w jednostkach pieniężnych. Najprostszymi operacjami gospodarczymi są miedzy innymi:…

  Read more
 • Niższe koszty rejestracji spółek handlowych
  Oct 22 2020

  Niższe koszty rejestracji spółek handlowych

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 roku wprowadziło niższą stawkę za ogłoszenie pierwszego wpisu do KRS spółki handlowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 maja 2012 roku. Tańsza rejestracja spółek handlowych! O dnia 18 maja 2012 roku koszt rejestracji spółek handlowych został obniżony. Dokładnie pobierana jest niższa…

  Read more
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
  Oct 22 2020

  Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

  Ten rodzaj odpowiedzialności za zaległości pieniężne jest jednym z najbardziej uciążliwych. Podatnik (płatnik, inkasent) posiada bowiem dług wobec organu administracji publicznej, jakim jest Urząd Skarbowy, a tym samym wobec Skarbu Państwa. Ordynacja Podatkowa nie definiuje pojęcia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Mieści się ona w zakresie znaczeniowym szerszego pojęcia, jakim jest…

  Read more
 • Funkcje rachunkowości
  Oct 22 2020

  Funkcje rachunkowości

  Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje. Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć: informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczną, statyczną. Cechy funkcji rachunkowości Funkcja informacyjna rachunkowości Jest to najważniejsza, wręcz pierwszoplanowa funkcja rachunkowości. Dzięki niej powstają odpowiednie zbiory informacji, które później są przetwarzane i przekazywaniu kierownictwu.…

  Read more
 • Metody rachunkowości
  Oct 22 2020

  Metody rachunkowości

  Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie. Metoda bilansowa Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda bilansowa. Polega ona na dwustronnym ujmowaniu, grupowaniu i przedstawianiu wszelkich zjawisk gospodarczych oraz majątku przedsiębiorstwa. Przede wszystkim chodzi o równoważenie się…

  Read more
 • Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
  Oct 22 2020

  Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych

  Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzi się oddzielnie dla każdego roku obrotowego. Za rok obrotowy rozumie się 12 następujących po sobie miesięcy. Z reguły rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, nie jest to jednak wymóg, a oba terminy nie powinny być stosowane zamiennie. Otwarcie ksiąg rachunkowych W…

  Read more
 • Równanie bilansowe
  Oct 22 2020

  Równanie bilansowe

  Równanie bilansowe wynika przede wszystkim ze stosowania w rachunkowości metody bilansowej, polegającej na ujmowaniu aktywów oraz ich źródeł finansowania w równych kwotach po różnych stronach kont ewidencyjnych. Równanie bilansowe doprowadza w bilansie do równowagi aktywów oraz pasywów określonego podmiotu gospodarczego. Równowaga bilansowa Aktywa i pasywa bilansu zawsze muszą się równoważyć. …

  Read more
 • Teoria i zasady rachunkowości – przebieg egzaminu
  Oct 22 2020

  Teoria i zasady rachunkowości – przebieg egzaminu

  „Teoria i zasady rachunkowości” to pierwszy z egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Kandydaci uważają ten egzamin za najprostszy w całym toku egzaminacyjnym. I egzamin z rachunkowości należy do I sesji egzaminacyjnej. Kandydaci muszą uporać się aż z czterema sesjami egzaminacyjnymi,  do których zalicza się 10 różnych egzaminów. Teoria i…

  Read more
 • Układ bilansu
  Oct 22 2020

  Układ bilansu

  W rachunkowości majątek przedsiębiorstwa wykazuje się w dwóch przekrojach: statycznym oraz dynamicznym. Statyczny przekrój ukazuje zazwyczaj bilans majątkowy, a przekrój dynamiczny rachunek przepływów pieniężnych (zmiana wartości określonej pozycji w ciągu roku obrotowego). Bilans majątkowy Bilans ukazuje strukturę oraz wartość majątku (aktywa) jednostki oraz źródła jego finansowania (pasywa). Bilans sporządza się…

  Read more
 • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
  Oct 22 2020

  Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

  Ze względu na funkcje, rachunkowość można podzielić na: finansową oraz zarządczą. Podział ten jest bardzo znany zarówno w literaturze, jak i praktyce wysoko rozwiniętych krajów. Rachunkowość finansowa Pod pojęciem rachunkowości finansowej kryje się ta część księgowości, która dostarcza niezbędnych informacji o spółce i jej otoczeniu. Do otoczenia ekonomicznego spółki, zainteresowanego…

  Read more
 • Czynności sprawdzające
  Oct 22 2020

  Czynności sprawdzające

  Wstęp do kontroli podatkowej Czynności sprawdzające to w gruncie rzeczy „wstęp” do kontroli podatkowej. Można je przyrównać do kontroli „kameralnej”, której istota polega na weryfikowaniu oraz konfrontowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł. Jednak od kontroli podatkowej wyróżnia je to, że uregulowane zostały w odrębnym dziale V ustawy z dnia 29…

  Read more
 • Zmiana terminów płatności transakcji handlowych
  Oct 22 2020

  Zmiana terminów płatności transakcji handlowych

  Od 28 kwietnia 2013 roku wchodzi w życie ustawa implementująca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. U. L 48 z 23.2.2011 r., str. 1-10). Nowa ustawa ma na celu walkę z pogłębiającymi się…

  Read more
 • Zmiany w podatku VAT 2020
  Oct 22 2020

  Zmiany w podatku VAT 2020

  Od 1 stycznia 2013 roku radykalnej zmianie uległy kwestie VAT związane z ulgą na złe długi. Od 1 stycznia 2013 roku nieściągalność wierzytelności zostaje uprawdopodobniona po upływie 150 dni od terminu jej płatności lub takiego, który wynika z zawartej umowy pomiędzy stronami. Wierzyciel w ramach ulgi na złe długi pomniejsza zarówno…

  Read more
 • Aktywa
  Oct 22 2020

  Aktywa

  Każde przedsiębiorstwo do właściwego funkcjonowania potrzebuje określonych zasobów majątkowych: budynków, maszyn, pojazdów, materiałów, towarów, etc. Takie zasoby majątkowe w rachunkowości są ujmowane w dwojaki sposób. Przede wszystkim według postaci występowania i funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie, np. budynki, maszyny, środki pieniężne, etc. Drugi sposób rozpatrywania zasobów majątkowych polega na określaniu ich…

  Read more
 • Ekonomia i kontrola wewnętrzna – przebieg egzaminu
  Oct 22 2020

  Ekonomia i kontrola wewnętrzna – przebieg egzaminu

  Dnia 05.09.2013r. odbył się termin zerowy egzaminu „Ekonomi i kontrola wewnętrzna”. Jest to drugi egzamin spośród 10 niezbędnych do zaliczenia w przypadku ubiegania się o tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Ekonomia i kontrola wewnętrzna Drugi egzamin z I bloku egzaminacyjnego – „Ekonomia i kontrola wewnętrzna” składa się z dwóch bloków tematycznych:…

  Read more
 • Teoria i zasady rachunkowości – materiały
  Oct 22 2020

  Teoria i zasady rachunkowości – materiały

  Egzamin „Teoria i zasady rachunkowości” jest pierwszym egzaminem z dziesięciu dla kandydatów na biegłych rewidentów. Materiały do egzaminu „Teoria i zasady rachunkowości” Egzamin ten uchodzi za najprostszy spośród wszystkich dziesięciu egzaminów. Do jego zaliczenia wystarczy podstawowa znajomość zasad księgowości oraz przepisów ustawy o rachunkowości. Polecana literatura do egzaminu „Teoria i…

  Read more
 • Amortyzacja
  Oct 22 2020

  Amortyzacja

  Amortyzacja stanowi ujęcie kosztowe w księgowości, dotyczące utraty wartości przez środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszt przedsiębiorstwa stanowi amortyzacja, utratę wartości obrazuje z kolei konto umorzeniowe. Sposób naliczania i prezentowania amortyzacji Utratę wartości przez środki trwałe obrazuje konto „umorzenie środków trwałych”, a wartości niematerialnych i prawnych konto „umorzenie…

  Read more
 • Codzienność asystenta w dziale audytu
  Oct 22 2020

  Codzienność asystenta w dziale audytu

  Jak wygląda praca asystenta w dziale audytu zewnętrznego? W Polsce działa kilka największych firma audytorskich zatrudniających nie tylko biegłych rewidentów, ale także osoby, które dopiero są w trakcie zdawania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. W zależności od posiadanego doświadczenia dostają oni wakaty na stanowiskach asystentów, koordynatorów bądź managerów. Obecnie na…

  Read more
 • Bilans
  Oct 22 2020

  Bilans

  Bilans przedsiębiorstwa jest podstawową częścią rocznych sprawozdań finansowych. Obrazuje on strukturę majątku firmy oraz źródła jego finansowania – aktywa oraz pasywa. Cechą charakterystyczną bilansu jest statyczność – dane prezentowane są na dany moment. Inaczej jest na przykład w przypadku rachunku przepływów pieniężnych. Struktura bilansu Bilans dzieli się na dwie strony…

  Read more
 • Inwentaryzacja
  Oct 22 2020

  Inwentaryzacja

  Inwentaryzacja polega na sprawdzeniu stanu rzeczywistego składników aktywów oraz pasywów z ich wartością oraz ilością ujętymi w ewidencji. Inwentaryzacja jest przeprowadzana na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Inwentaryzację przeprowadza się na trzy sposoby (Art. 26 UoR): drogą spisu z natury, drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości…

  Read more
 • Pasywa
  Oct 22 2020

  Pasywa

  Pasywa przedsiębiorstwa ukazują źródła finansowania aktywów. Pasywa oraz aktywa muszą się równoważyć pod względem wartościowym i są prezentowane w bilansie. Pasywa ukazują strukturę własnych oraz obcych źródeł finansowania. Zbyt duży udział kapitałów obcych może doprowadzić do problemów finansowych podmiotu, a nawet jego bankructwa. Z kolei zrównoważony poziom kapitałów obcych powoduje…

  Read more