You are here:  / Dom i Ogród / Ryzyko inwestowania w nieruchomości

Ryzyko inwestowania w nieruchomości

Ryzyko inwestowania w nieruchomości:

Stopień ryzyka jest zróżnicowany w odniesieniu do poszczególnych instrumentów finansowych. Relatywnie niskie ryzyko inwestowania w nieruchomości w porównaniu z akcjami wynika zarówno a cech inwestycji nieruchomościowych, jak i niedoskonałości rynku. Wartości czynszowe są bardziej stabilne niż dochodowość spółek, dochód z nieruchomości jest bardziej pewny niż dywidendy, a wartości nieruchomości bardziej stabilne niż ceny akcji.

Każda decyzja inwestycyjna wiąże się z ryzykiem. Przy wyborze akcji jako instrumentu finansowego, ryzyko polega na możliwości otrzymania dywidendy i zmiany kursu akcji. Wybierając nieruchomość inwestor ponosi ryzyko na etapie wyboru lokalizacji inwestycji, decyzji, co do rodzaju nieruchomości, zawierania warunków umownych z przyszłymi użytkownikami. Od tych rozstrzygnięć zależy, czy inwestor osiągnie zakładany dochód i wzrost wartości kapitałowej nieruchomości oraz czy zaspokoi potrzebę prestiżu. Jednemu i drugiemu towarzyszyć będzie świadomość ryzyka względnego, czyli ryzyka kosztów alternatywnych. Dokonuje wyboru niszy, w której działa, zrezygnuje prawdopodobnie z innych alternatywnych rozwiązań, ale znajomość dochodów, jakie potencjalnie mógłby osiągnąć, będzie mu towarzyszyć przez cały czas.

Dla inwestora istotny jest relatywny poziom ryzyka decyzji inwestycyjnych w nieruchomości na tle innych instrumentów finansowych oraz różnica w poziomach ryzyka pomiędzy poszczególnymi rodzajami nieruchomości. Wyższy poziom ryzyka musi zostać nagrodzony wyższą dochodowością, poziom umiarkowany oznaczać będzie przeciętną dochodowość.

Nieruchomości, w porównaniu z innymi instrumentami, cechuje: dość wysoki poziom ryzyka płynności, relatywnie wysoki poziom ryzyka rynku, umiarkowany poziom ryzyka bankructwa, bardzo niski poziom ryzyka inflacji. Ogólny poziom ryzyka, w porównaniu z ryzykiem występującym przy inwestowaniu w inne instrumenty, oceniany jest jako średni.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: