You are here:  / Architektura / Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze

Termin „zdarzenie gospodarcze” nie jest tożsamy z „operacją gospodarczą„, będącą punktem zainteresowania rachunkowości. Mianem operacji gospodarczych określa się te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone wartościowo i wywołują zmiany w stanie majątkowym przedsiębiorstwa, jego aktywach i pasywach. Zdarzenia gospodarcze muszą być wyrażone w jednostkach pieniężnych. Najprostszymi operacjami gospodarczymi są miedzy innymi: zakup towarów za gotówkę, sprzedaż produktów lub towarów z odroczonym terminem płatności, zakup środków trwałych, spłata zobowiązań, przyjecie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu, etc.

Wpływ operacji gospodarczych na zmiany bilansu

Operacje gospodarcze rozpatruje się z reguły w odniesieniu do konkretnego podmiotu gospodarczego. Z mikroekonomicznego punktu widzenia rozróżnia się pięć rodzajów operacji gospodarczych.

Operacje gospodarcze powodujące zmiany w aktywach

Pierwszą grupę operacji gospodarczych stanowią te, które powodują jedynie zmiany w aktywach. Zmiana dotyczy zwiększenia jednego składnika aktywów przy równoczesnym zmniejszeniu o tą samą wartość innego składnika aktywów. Taka operacja gospodarcza nie powoduje zmiany w ogólnej sumie bilansowej. Najbardziej popularnym przykładem operacji gospodarczej z pierwszej grupy jest podjęcie gotówki z banku do kasy.

Aktywa + operacja – operacja = Pasywa

Operacje gospodarcze powodujące zmiany w pasywach

Druga grupa obejmuje operacje gospodarcze, które powodują jedynie zmiany w pasywach bez powodowania zmian w ogólnej sumie bilansowej. Operacje gospodarcze z drugiej grupy są bardzo zbliżone w sposobie funkcjonowania do operacji z grupy pierwszej. Zmiany dotyczą w tym przypadku pasywów, nie aktywów. Najczęściej wymienianym przykładem takiej operacji gospodarczej jest przeznaczenie części wygospodarowanego zysku na zwiększenie kapitału własnego. Operacja ta zwiększa kapitał założycielski (lub kapitał zapasowy), a zmniejsza zysk netto.

Aktywa = Pasywa + operacja – operacja

Operacje gospodarcze powodujące zwiększenie sumy bilansowej

Trzecia grupa dotyczy operacji gospodarczych, które zwiększają zarówno aktywa, jak i pasywa, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ogólnej sumy bilansowej. Do takich operacji gospodarczych można zaliczyć: zakup materiałów/towarów z odroczonym terminem płatności (zwiększenie zapasów oraz zobowiązań wobec kontrahentów), zakup środka trwałego z odroczonym terminem płatności.

Aktywa + operacja = Pasywa + operacja

Operacje gospodarcze powodujące zmniejszenie sumy bilansowej

Czwarta grupa zawiera operacje gospodarcze powodujące obniżenie ogólnej sumy bilansowej poprzez zmiany w aktywach oraz pasywach. Przykładem operacji gospodarczej obniżającej sumę bilansową może być spłata zobowiązań z tytułu dostaw lub innego tytułu. W takim przypadku nastąpi obniżenie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym lub w kasie oraz zmniejszenie wartości zobowiązań wobec kontrahentów (dostawców).

Aktywa – operacja = Pasywa – operacja

Operacje gospodarcze wpływające na wynik finansowy

Piąta grupa obejmuje operacje gospodarcze wpływające na wynik finansowy. Zaliczamy do nich wszystkie operacje gospodarcze powodujące wzrost lub obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (podstawowej, operacyjnej, finansowej). Operacją powodującą wzrost przychodów jest np. sprzedaż wyrobów gotowych po cenach wyższych od kosztu wytworzenia – różnica stanowi przychód. Przykładem operacji kosztowej jest zużycie materiałów do produkcji. W ten sposób zmniejsza się stan zapasów i jednocześnie zwiększa koszt produkcji.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: