You are here:  / Dom i Ogród / Nieruchomość jako źródło uzyskiwania dochodu

Nieruchomość jako źródło uzyskiwania dochodu

Nieruchomość jako źródło uzyskiwania dochodu:

Dla konkretnego inwestora lokata kapitału w nieruchomości generuje trzy źródła dochodów:

Przepływ gotówki po opodatkowaniu, wynikający z rocznych dochodów z czynszów.
Dochody pozaczynszowe (opłaty za parkingi, reklamy, itp.).
Rewersję (zwrot) kapitału po opodatkowaniu w chwili planowanej sprzedaży nieruchomości (to cena sprzedaży pomniejszona o koszty transakcji, zamortyzowane saldo hipoteki, podatek od dochodu ze sprzedaży).

Inwestor, decydując się zainwestować na rynku nieruchomości, stoi przed wyborem segmentu tego rynku. Poszczególne nieruchomości są źródłem odmiennych korzyści. Źródłem dochodów niektórych nich są głównie wpływy z czynszów, w mniejszym stopniu spodziewany wzrost wartości. Przykładem takich nieruchomości są magazyny. Nieruchomości o charakterze centrów handlowych czy hoteli zapewniają dochód okresowy i wzrost wartości w czasie. Oznacza to, że sposób wykorzystania nieruchomości to jeden z najważniejszych czynników wpływających na dochodowość. Dochodowość każdej z nieruchomości może być oczywiście dodatkowo zróżnicowana w zależności od lokalizacji, podatności na remonty i modernizacje, indywidualnie wynegocjowanych stawek dzierżawy lub najmu.

Inwestora, który chce ulokować kapitał na rynku nieruchomości, interesuje nie tylko porównanie dochodowości poszczególnych rodzajów nieruchomości, ale również porównanie przeciętnej dochodowości nieruchomości z innymi instrumentami finansowymi, jak np. akcje czy obligacje. Badania wykazały, że w długich okresach na rozwiniętych rynkach kapitałowych, dochodowość z nieruchomości jest relatywnie niższa niż dochodowość z akcji, ale wyższa niż dochodowość z obligacji. W krótkich okresach proporcje te mogą być zmienne.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: