You are here:  / Nieruchomości / Instytucja konserwatora zabytków

Instytucja konserwatora zabytków

Instytucja konserwatora zabytków

Instytucja jaką jest konserwator zabytków stanowi kluczową pozycję w całym systemie organizacyjno-prawnym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce. Wyróżniamy Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków. Generalny Konserwator Zabytków wykonuje zadania i kompetencje w imieniu właściwego ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast wojewódzcy konserwatorzy zabytków działają w imieniu wojewodów.

Wojewódzki konserwator zabytków reprezentuje interesy państwa w dziedzinie ochrony zabytków na terenie województwa, które mu podlega. Jest on zobowiązany czuwać nad zabytkami z terenu całego województwa, aby przetrwały one w stanie nie pogorszonym dla przyszłych pokoleń. Wojewódzki konserwator zabytków musi traktować wszystkie zabytki nie jako konkretną własność, użytkowanie, dzierżawę czy najem, ale jako wspólne dziedzictwo narodu i całej ludzkości. Niejednokrotnie wyznacza on kierunek wykorzystania zasobów zabytkowych poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji. Funkcja wojewódzkiego konserwatora zabytków ma nadrzędne znaczenie w systemie ochrony zabytków, gdyż zakłada ona ścisłą współpracę konserwatora i jego służb z właścicielami, posiadaczami, dzierżawcami czy najemcami nieruchomości zabytkowych. Bardzo ważne znaczenie ma współpraca wojewódzkiego konserwatora zabytków z władzami samorządowymi oraz z innymi organami administracji publicznej, gdyż często wiele działań związanych z planowaniem przestrzennym czy rozwojem infrastruktury miasta, gminy czy województwa wymaga uzgodnień z konserwatorem. Wojewódzki konserwator zabytków stoi na straży podległych mu zabytków. Z jednej strony nie może dopuścić do ich niszczenia i bezmyślnej eksploatacji czy modernizacji. Z drugiej strony powinien dbać aby znalazły się środki na utrzymanie zasobów zabytkowych, co najczęściej wiąże się z ich adaptowaniem na cele użytkowe przez właścicieli, posiadaczy czy użytkowników. Zatem w interesie polskich nieruchomości zabytkowych jest jak najbardziej pomyślna współpraca tych dwóch stron. Tylko współdziałanie państwa i władz samorządowych, których zwierzchnikiem jest wojewódzki konserwator zabytków z właścicielami, posiadaczami i użytkownikami nieruchomości zabytkowych daje szanse na zapewnienie zabytkom przyszłości i przekazanie związanego z nimi dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom.

Wojewódzki konserwator zabytków posiada uprawnienia decyzyjne, nadzorcze, kontrolne i organizacyjne. Do jego kompetencji należy realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Państwo przyznaje środki budżetowe na ochronę zabytków dla danego województwa, w związku z tym podlegający mu konserwator sporządza plan finansowy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków, a także gromadzi potrzebną w tym celu dokumentację. Do jego kompetencji należy wydawanie decyzji, pozwoleń i zaświadczeń w sprawach ściśle określonych w ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisach odrębnych. Wojewódzki konserwator zabytków pełni także funkcję nadzorczą i kontrolną. Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych. Nadzoruje i kontroluje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane i inne działania przy nieruchomościach zabytkowych. Organizuje i przeprowadza kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, wojewódzki konserwator zabytków musi opracować wojewódzkie plany ochrony zabytków, a w sytuacjach koniecznych także koordynować działania przy ich realizacji. Wojewódzki konserwator zabytków ma również za zadanie propagować i upowszechniać wiedzę o zabytkach i opiece nad nimi.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: