You are here:  / Architektura / Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka

Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka

Analiza wskaźnikowa ukazuje ryzyko finansowe

Analiza wskaźnikowa jest niezbędna przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikającej ze sprawozdania finansowego. Wyróżnia się wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności działania. Analiza wskaźnikowa służy ocenie ryzyka funkcjonowania określonego podmiotu gospodarczego. Problematyczne w oszacowaniu jest ryzyko, które występuje już dziś ale nie wywiera jeszcze na tyle negatywnych wpływów, które byłyby uwidocznione w sprawozdaniu finansowym. Do pomiaru ryzyka najczęściej wykorzystuje się wskaźniki tempa zmian sprzedaży, stopnie dźwigni operacyjnej oraz finansowej. Warto podkreślić, że większość rodzajów ryzyka jest ilościowo niemierzalna.

Na przedsiębiorstwa oddziałują różnorakie ryzyka, płynące z otoczenia bliższego, dalszego, a także z wewnątrz samego podmiotu. Na przykład na przyszłość firmy mogą mieć wpływ zachowania konkurentów (wchodzenie na rynek nowych konkurentów, dumping cenowy, konkurencja kosztowa, etc.), wysokie zobowiązania pozabilansowe, zbyt słaba informatyzacja przedsiębiorstwa, brak długookresowych prognoz oraz planów strategicznych, zbyt mała innowacyjność, ograniczone systemy kontroli zarówno kosztów, jak i efektywności działania. Częstym problemem firm są ponadto znaczne uzależnienie od dostawców (siła przetargowa dostawców), bankructwo dużych dłużników, brak długookresowych umów z odbiorcami (niepewny rynek zbytu), brak zabezpieczeń przed wahaniami kursów walutowych. Lista rodzajów potencjalnego ryzyka zagrażającego przedsiębiorstwu jest praktycznie nieograniczona. Każdy rodzaj działalności wymaga określenia  indywidualnych zagrożeń i sposobów ich ograniczania.

Analiza wskaźnikowa wykazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Kiedy jest ona niekorzystna należy uzupełnić tradycyjną analizę o ocenę stopnia zagrożenia upadłością danego podmiotu. W Polsce nie występuje jeden, ogólnie akceptowany model analizy zagrożenia upadłością. Najkorzystniej jest uzyskać poglądową analizę na najbliższe 2-3 lata, stosując modele prognozowania upadłości opracowane dla polskich przedsiębiorstw. Warto stosować kilka modeli prognozowania na raz, im więcej z nich wykaże zagrożenie upadłością, tym większe będzie prawdopodobieństwo bankructwa przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać o ważnej zasadzie: modele bankructwa określają jedynie potencjalne zagrożenie upadłością, którego nie należy interpretować na równi z rzeczywistym faktem. Zdarzają się bowiem przypadki przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, do których bankructwa jednak w rzeczywistości nie dochodzi.

Analiza wskaźnikowa ukazuje ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa. W natłoku codziennych problemów nie należy zapominać o obiektywnej ocenie bieżącej sytuacji. Analiza wskaźnikowa wymaga rozwagi w doborze odpowiednich parametrów aby wyniki były wiarygodne, czytelne oraz użyteczne.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: